Binden en boeien van je werknemers: zijn Share Appreciation Rights (SARs) de sleutel tot het succes?

Nieuws 7 juni 2022 • 5:26

De populariteit van Share Appreciation Rights (SARs) neemt toe. Het is een nieuwe manier om werknemers te stimuleren en te behouden. Werknemers kunnen SARs krijgen en zullen als SAR-houders bij verkoop van de onderneming meedelen in de, mede door hen gecreëerde, waardestijging van een onderneming. De populariteit van de SAR wordt met name gedreven door gunstige fiscale afrekening (pas betalen bij exit) en de flexibiliteit van de overeenkomst (vrijwel alles kan in de contracten opgenomen worden).  

Graag vertellen we je meer over belangrijke overwegingen bij het inrichten van SARs voor jouw onderneming. De elf belangrijkste vragen worden hieronder toegelicht.  

Vraag 1: Wanneer worden de SARs afgerekend? 
Belangrijk is om vast te stellen wanneer de SAR-houder zijn gedeelte van de verkoopopbrengst krijgt. Normaliter is dit bij een exit; de verkoop van de onderneming. Om het bonusmoment niet te ver in de toekomst te laten vallen, kan ook gekozen worden voor een afrekening van de waardestijging van de onderneming per jaar.  

Vraag 2: Vanaf wanneer tellen de SARs mee? 
Het is mogelijk om SARs pas vanaf een bepaalde waarde te laten meedelen in de verkoopopbrengst. Er zijn legio mogelijkheden, maar naast de mogelijkheid dat SARs (i) gewoon altijd meedelen, kan ook worden gekozen voor (ii) vanaf een bepaalde exit-waarde, (iii) vanaf een bepaald rendement voor zittende aandeelhouders of, (iv) vanaf het halen van een bepaalde milestone. 

Vraag 3: Hoe wordt de waarde van de SAR berekend? 
Het is belangrijk vast te leggen hoe de waarde van de SAR wordt berekend, zodat duidelijk is hoeveel er afgerekend wordt bij een exit. Vaak wordt een SAR gelijkgesteld met een bepaald soort aandeel (of in een bepaalde verhouding daarvan). Minder gebruikelijk is het koppelen van de SARs aan een percentage van de verkoopopbrengst. SAR-houders krijgen dan naar rato hun SAR-houderschap dat gedeelte (bijvoorbeeld 10%) van de verkoopopbrengst.  

Vraag 4: Hoe wordt omgegaan met dividenden en liquidatie-uitkeringen?
Wanneer een onderneming winst maakt, kunnen dividenden worden uitgekeerd. Wanneer het slecht gaat met de onderneming en deze wordt geliquideerd, is de eventuele winst die overblijft voor de zittende aandeelhouders (liquidatie-uitkering). In beginsel komen deze rechten toe aan aandeelhouders en dientengevolge niet de SAR-houders. Het is echter mogelijk ook deze uitkeringen aan de SAR-houder toe te kennen.   

Vraag 5: Vesting van de SARs, wel of niet doen?
Vesting is het toekennen van bepaalde rechten na verloop van tijd. Bij SARs komt vesting voor in de zin van het ‘hard’ maken van uitkeringsrechten. Door vesting neemt de uitkeringsgerechtigdheid van een werknemer naar verloop van tijd toe.  

Vraag 6: Zijn er bepaalde leaver-events waardoor SARs weer moeten worden ingeleverd?
Het SAR-instrument is bedoeld om belangrijke werknemers lang te binden en te boeien; voorkomen moet worden dat SAR-houders ‘gewoon’ weggaan en hun SARs meenemen. Gebruikelijk is om daarom leaver-bepalingen in de SAR-overeenkomst op te nemen. Wanneer er een vastgelegd event plaatsvindt, is de SAR-houder verplicht de gehouden SARs terug te geven (lees: contractueel op te geven) aan de onderneming.  

Vraag 7: Wie betaalt de belasting?
SARs vallen fiscaal gezien onder de inkomstenbelasting (loonbelasting). De loonbelasting wordt geheven over de gehele SAR-opbrengst. De loonbelasting over bonussen (hoogste tarief: 49,5%) wordt ingehouden door de SAR-toekenner (de onderneming). De verschuldigde belasting hoeft niet vooruitbetaald te worden en zal pas nadat de exit heeft plaatsgevonden worden ingehouden. Omdat het de SAR-houder geld kost en het voor de SAR-toekenner belasting-reducerend werkt, is het mogelijk om de SAR-houder te compenseren voor een gedeelte van de ingehouden loonbelasting.  

Vraag 8: Wat is de opbrengst van een SAR?
Het is mogelijk de SAR te minimaliseren, te maximeren, dan wel exponentieel te laten toenemen. Minimaliseren van de SAR-opbrengst is het eerst toekennen van de verkoopopbrengst aan de SAR-houders tot een bepaald minimum. Maximeren van de SAR-opbrengst is het tot een bepaald bedrag uitkeren van de verkoopopbrengst aan de SAR-houders. Het meer uitkeren aan SAR-houders wanneer de onderneming meer waard wordt, is het exponentieel laten toenemen van de SARs.  

Vraag 9: Besluitvorming, wie bepaalt wie een SAR krijgt?
In beginsel is het toekennen van een bonus een bestuursbesluit. Echter, omdat de SAR van invloed is op de verkoopopbrengsten en de verhoudingen voor zittende aandeelhouders, is het logisch om ook de zittende aandeelhouders om goedkeuring te vragen. 

Vraag 10: Hoeveel SARs kunnen worden uitgegeven?
Het is belangrijk om vast te leggen hoeveel SARs uitgegeven kunnen worden. Vragen als (i) hoeveel SARs kan de onderneming uitgeven en (ii) hoeveel SARs kan een werknemer ontvangen zijn daarbij van belang.  

Vraag 11: Wat wordt de vorm van de SAR-overeenkomst?
Een SAR-overeenkomst is vormvrij. Dat betekent dat in beginsel alles in de SAR-overeenkomst opgenomen kan worden. De meest gebruikte vormen zijn (i) de combinatie van een algemeen SAR-plan en een korte overeenkomst per werknemer waarin de specifieke elementen van het SAR-houderschap zijn opgenomen en (ii) een gepersonaliseerde overeenkomst.  

 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of ben je geïnteresseerd in het implementeren van een SAR-plan voor jouw onderneming? Wij ondersteunen je hier graag bij!

Neem gerust contact op met Hans Bloemen (bloemen@ecfg.nl / 06-5161 5425).